Mobilna telefonija ,novi prostor za brigu o starima

Mobilna telefonija ,novi prostor za brigu o starima

ASISTEL, jedina specijalizovana kompanija u Srbiji za pružanje usluga Teleasistencije starim licima i licima sa invaliditetom koja žive sama počinje sa primenom Teleasistencije Treće Generacije koja uključuje  tehnološka rešenja bazirana na mobilnoj telefoniji i internetu .

Ovakav pristup brizi o starim licima i osobama sa invaliditetom koja žive sami, ima za cilj da korisnicima obezbedi sigurnost ne samo u njihovim domovima već i tokom svakodnevnih aktivnosti van njihovih domova.

Posebno je važno istaći da ovakav savremeni vid brige o starim osobama može da se realizuje  i u gradskim i naročito u seoskim sredinama gde ne postoji fiksna telefonska linija.

Kompanija ASISTEL će zahvaljujući donaciji Kraljevine Norveške i saradnji sa operaterom  mobilne telefonije  Telenor, omogućiti korišćenje Teleasistencije preko upotrebe mobilnih telefona ,za  100 starih lica koja žive sami u slabo razvijenim opštinama Kosjerić,Gadžin Han,Bela Palanka i Pirot.

Donacija Kraljevine Norveške ima za cilj promovisanje Teleasistencije kao jednog od osnovnih vidova brige o starim licima i osobama sa invaliditetom koja se u Norveškoj standardno primenjuje i koja je sastavni deo osnovne socijalne brige o ranjivim grupama.

Kompanija ASISTEL već obezbeđuje usluge za 100 korisnika teleasistencije putem fiksne telefonske linije na osnovu donacije Kraljevine Norveške,u opštinama Inđija,Kikinda i Niš.

Opštine koje su primile donaciju Kraljevine Norveške  su se obavezale da će posle jednogodišbjeg perioda donacije same nastaviti sa organizacijom usluge Teleasistencije svojim starim sugrađanima.

Razvojem Teleasistencije putem  mobilnih telefona u Srbiji kompanija  ASISTEL čini veliki korak u primeni novih tehnologija  i njenih efektata u humanijoj  organizaciji društva i u pružanju pomoći u kući  starim osobama i osobama sa invaliditetom koja žive sami.

Primenom  Teleasistencije putem  mobilog telefona i korišćenjem interneta kao kanala za brzo prenošenje podataka i informacioja kompanija ASISTEL postavlja  široku platformu na kojoj se bazira pruzanje usluga starijim osobama  tamo gde se one osećaju najsigurnije a to je u njihovim domovima. Cilj je da se korisnicima obezbedi sigurnost u kući i sprečavanje nezgoda preko kontrole kućnih uredjaja i organizacija brze i konkretne pomoći svih organizacija  socijalne i medicinske brige koje su za to zadužene.

ASISTEL želi da svojim pionirskim radom i stvaranjem savremenih i adekvatnih uslova za pomoć i brigu o starim i nemoćnim, pomogne humanom i efikasnom rešenju problema življenja i starenja u Srbiji.

Iskustva evropskih zemalja dokazuju da ova vrsta usluge ima itekako pozitivan uticaj na kvalitet života samih korisnika.

ASISITEL je jedina sepecijalizovana kompaniji u Srbiji i regionu , za pružanje usluga Teleasisitencije starijim osobama koje žive same .Strategija Evropskih zemalja je da  podsticu masovnu primenu Teleasistencije kao osnovnog vida zastite starih lica koja zive sami Koncept Teleasistencije koji primenjuje kompanija ASISTEL u Srbiji  razvijen je na osnovu iskustava i standard koji se primenjuju u zemljama Evropske unije vec duze od 20 godina  sa ogromnom brojem korisnika.." kaže za e-kapiju osnivać ASISTEL-a Slobodan Mihajlović.

Aktivnost  kompanije ASISITEL u dosadašnjem radu prepoznata je kao nov i napredan vid vaninstitucionalne pomoći ugrozenim grupama korisnika koji usled starosti, bolesti ili invaliditeta nisu u stanju da samostalno funkcionišu  i kojima je neophodno pružiti asistenciju upravo u domovima u kojima zive. Socijalne i društvene promene koje su se desile u našoj okolini poslednjih godina,dovele su između ostalog i do promena načina života.

"Starenje stanovništva zajedno sa povećanom dugovečnoscu snažno su povećali  stepen zavisnosti ranjivih grupa .Suočeno sa ovakvim scenarijom,društvo mora da obezbedi odredjene profesionalne usluge koje će zadovoljiti socijalne zahteve i potrebe  za svoje dugovečne članove. Javni i privatni sektor  moraju da ponude zajednički sistem aktivnosti koje mogu da pomognu porodicama da reše ovakve probleme. Iz iskustva u razvijenijim zemljama u Evropi možemo zaključiti da socijalna zaštita zavisnih grupa se sve više koncentriše na pomoć u kući. Primarni interes je da se ugrožene osobe zadrže u svom uobičajenom okruženju i domu ,kroz pružanje pomoći koja im je neophodna ,kako bi se izbeglo njihovo premeštanje i zatvaranje u centre za pomoć i stalnu asistenciju" dodaje  g.Mihajlović.

Zahvaljujući ovoj vrsti usluga korisnici mogu biti zbrinuti  bez potrebe da budu primljeni u bolnicu ili dom a ukoliko je to potrebno njihov boravak je sveden na minimum.

Ova vrsta usluga doprinosi rasterećenju javnih Institucija koje zbog loše materjalne situacije često nerade adekvatno.

Aktivnost malobrojnih privatnih kompanija koje su posvećene pružanju profesionalnih usluga iz domena socijalne zaštite doprinosi stvaranju  jedne vrstu socijalnog uredjenja koji se ne zasniva i ne  mora da sadrži  "institucije"  ili "vaninstitucije", već jedan zajednički prostor u kojem deluju razni  učesnici.Zahvaljujući tehnologiji u tom  zajedničkom prostoru deluju,urgencije,psiholozi,hitna pomoć,lekari opšte prakse,vatrogasci,policija,osiguravajuća društva,samoposluge,prijatelji, majstori za popravke i td.

Glavna snaga ovakvog sistema  je u velikom broju mogućih učesnika koji mogu u slučaju potrebe da se brzo kontaktiraju i alarmiraju.

"Nova tehnologija nam omogućava da uz postojeće vidove pomoći uključimo još mnoge dodatne elemente i izgradimo mrežu skoro bez ograničenja,u kojoj učestvuje veliki broj raznolikih učesnika bez bojazni da izgube svoje odlike i efikasnost jer svaki od njih funkcioniše sam za sebe.

Tehnološka rešenja nam omogćavaju da  ne moramo da se oslanjamo samo na jednu Instituciju već da imamo širok spektar dostupnih rešenja.

U istom trenutku možemo da razgovaramo sa korisnikom, da vidimo njegovu istroriju bolesti ,da analiziramo  njekov EKG,da znamo koliko je puta ušao ili izašao iz kuće i td.

Zahvaljujući Tehnološkim rešenjima kretanje je prestalo da bude veliki problem jer se prostor pokriva informatikom , velikim brojem učesnika i brzinom informacije. Usluge zbog kojih je korisnik  morao da se kreće ka Institucijama,postaju  dostupne i  u samoj kući.

Problem se više ne rešava odlaskom i zatvarenjem korisnika u neku Instituciju već brzinom kojom se kreće informacija o njegovom stanju." ističe g.Mihajlović

Delovanje profesionalnih organizacija kao što je ASISTEL pomaže da se brzo savlada prostor i da se sve koordinate ukrste u jednoj tački,kući korisnika.

Organizacije koje u okviru svoje  Društvene Odgovornosti doniraju sredstva za uslugu Teleasistencije pomažu lokalnim zajednicama da odpočnu sa pružanjem usluge Teleasistencije u Srbiji sa ciljem da nastave same sa organizovanjem ove vrste zaštite i brige o ranjivim grupama stanovništva ,prema evropskim standardima.